top of page

הערכת הישגים- מבחנים

בהתאם למדיניות משרד החינוך אנו פועלים לגוון את דרכי הערכת התלמידים.

המבחן- הוא חלק מתהליך הלמידה וההערכה.

 • הלמידה לקראת המבחן והדיון אחריו מאפשרים איתור נקודות התורפה והחוזק של הוראת המורה ולמידת התלמידים.

 • המבחן מהווה משוב לתלמיד ולמורה.

 • חובה להחזיר לתלמידים מבחנים, תוך שבועיים ממועד הבחינה.

 • מספר המבחנים בשבוע יהיה לכל היותר שלושה מבחנים.

 • המבחן יערך על החומר הנלמד, החומר למבחן יימסר לתלמידים שבוע מראש.

בחנים– מבדקים שבודקים כמות מצומצמת של חומר. יכולים להינתן בכל עת.

עבודות- עבודות בהיקפי חומר משתנים הדורשות רמות העמקה וחקר שונות מהוות חלק מתהליך הלמידה והערכת ההישגים.

דרכי הערכה נוספות- פרויקטים קבוצתיים ואישיים, מטלות ביצוע, תלקיטים ועוד.

הציונים באירועי ההערכה השונים נרשמים בתכנת המשוב וניתנים לצפיית הצוות החינוכי, התלמיד וההורים.

ערעורים על תוצאות מבחנים,בחנים ועבודות, יוגשו למורה המקצועי. בעת ערעור ניתן לפנות לרכז המקצוע, ובמקרה הצורך בפני הרכזת הפדגוגית ומנהל בית הספר.

מועד ב'- יתקיים פעם בחודש בימי ו', באחריות הרכזת הפדגוגית. בהתאם לתקנון מועד ב' ובאישור המורה המקצועי בלבד.

טוהר הבחינות- ההתמודדות עם המבחן והבוחן היא אישית. חשוב לנו לשמור על טוהר הבחינות.

כל העתקה מחייבת תגובה חינוכית. תלמיד שייתפס בהעתקה, מבחנו יפסל וציונו יהיה 0.

לא יהיה מבחן חוזר. כך גם אם מדובר במבחן מתכונת - ציון המתכונת יהיה 0 לשקלול הציון המחושב.

כאשר מדובר במבחן שוטף על המורה להפעיל שיקול דעת לגבי שקלולו.

מועדי בחינות - מועדי הבחינה נקבעים ע"י רכזי השכבות ומתפרסמים בלוח מבחנים. על המורה המקצועי לאשרר את קיום הבחינה לתלמידים כשבוע לפני מועד הבחינה.

הערכת הישגים

תנאי מעבר מכיתה לכיתה

הפסקת לימודים- המועצה הפדגוגית רשאית להחליט על הפסקת לימודים במקרים הבאים:

 • 5 ציונים שליליים ומעלה בתעודת סיום השנה, או אי עמידה בכללי ההתנהגות בית הספר .

 • השלמת חובות בקיץ- מבחני קיץ או עבודות קיץ-לתלמיד יש יותר משני ציונים שליליים, ציון שלילי במקצוע בחירה, או משיקולי המועצה הפדגוגית.

 • ציון שלילי בחנ"ג- תלמיד שלא ישלים את חובותיו לא יתחיל את לימודיו בשנה הבאה, עד השלמת חובותיו.

תנאי מכעבר

חינוך גופני

 1. ההשתתפות בשעורי חינוך גופני והשגת ציון חיובי בסוף השנה הן חובה על כל התלמידים. שחרור רפואי משיעורי חנ"ג מחייב מכתב חתום בידי רופא, האישור יועבר לאחות ביה"ס.

 2. בעיה רפואית -מחייבת דיווח בכתב מההורים. במקרים מסוימים יידרש גם מכתב מרופא.

 3. תלמיד שלא יכול להתעמל מסיבות רפואיות ישתתף בשיעורי החנ"ג על ידי הכנת עבודות עיוניות.

 4. בשיעורים לחינוך גופני התלמידים חייבים להופיע בבגדי-ספורט הכוללים: מכנסיים קצרים, חולצה ונעלי ספורט. על התלבושת להיות קלה ונוחה לפעילות גופנית. בתום השיעור יש להחליף לחולצה אחידה.

 5. הציון לתעודה נקבע על פי שקלול של נוכחות, התייצבות לשיעור בזמן, התנהגות, משמעת, מוטיבציה, השקעה וכמובן תוצאות מבחני יכולת.

 6. תלמיד יחוייב בהשלמת שיעורי חנ"ג מהם נעדר ללא הצדקה, במועדים שיקבעו ע"י ביה"ס.

 7. תלמיד חייב בציון חיובי על מנת ללמוד בסמסטר ב' או לעלות כיתה.

חינוך גופני

"ציון בית ספרי- "ציון הגשה

ציון בית ספרי הוא ציון שנועד לשקף את אופן הלמידה של התלמיד, את הישגיו בבית הספר התיכון בציון הסופי בתעודת הבגרות, ולהגביר את המוטיבציה של התלמיד ללמוד במסגרת כיתתו. 
קביעת הציון הבית ספרי תתייחס ל: 
הישגי התלמיד במהלך השנתיים האחרונות ובחינת מתכונת המתקיימת במתכונת הבגרות, זאת על מנת להכין את התלמידים לבחינת הבגרות. 
חישוב הציון הבית ספרי יעשה באופן הבא (בכל המקצועות למעט חריגים מאושרים):
אם ציון המתכונת גבוה מהציון השנתי - ציון המתכונת ישוקלל כ־30% מהציון הבית ספרי, והציון השנתי ישוקלל כ־70% מהציון הבית ספרי.

אם ציון מתכונת נמוך מהציון השנתי – הוא ישוקלל 20% מהציון הבית ספרי והציון השנתי ישוקלל 80% מהציון הבית ספרי. 
הציון הבית ספרי של התלמיד לא ייפול מהממוצע המשוקלל שהתקבל משתי השנים האחרונות ומבחינת המתכונת, למעט מקרים חריגים באישור.

ציון בית ספרי
bottom of page