top of page

הפארק הלימודי

מתקני הפארק הלימודי שיהיו פזורים ברחבי ביה"ס ויצרו סביבה לימודית מאתגרת וחווייתית.

סביבה המזמנת גירויים, מעוררת סקרנות ומאפשרת התנסות עצמאית של התלמיד. 

המיוחד בפארק לימודי שלנו שכל תחנה מייצגת תחום לימודי שקיים בבית הספר.

bottom of page