top of page

המבנה הפדגוגי בשכבה ט'

המבנה הפדגוגי

כיתה הטרוגנית

התלמידים לומדים את המקצועות ההומניסטיים (היסטוריה, ספרות ותנ"ך), אזרחות, לשון, של"ח וחינוך גופני במסגרת כיתת האם, ואת מקצועות השפה (ערבית, אנגלית ומתמטיקה) בהקבצות. לימודי המדעים נלמדים בקבוצות קטנות במבנה דו-כיתתי.

כיתת חינוך מיוחד

תלמידים מאותרים לכיתה על פי הצורך ובאישור משרד החינוך. צוות המורים כולל מורים שהוכשרו במיוחד להוראה מקדמת ועובד כצוות ליצירת סביבה לימודית הולמת לתלמידים.

המבנה הפדגוגי בשכבות י'-יב'

כיתת ל"ב- לקראת בגרות

מסלול המאפשר חווית למידה משמעותית תוך מאמץ ואחריות משותפים של צוות המורים המלמדים את הכיתה ושל התלמידים.
התלמידים לומדים לקראת בגרות מלאה.
מקצועות החובה נלמדים בקבוצות למידה קטנות, תוך שימוש בדרכי הוראה מותאמות.
מקצועות הבחירה הם: תקשורת וחברה, מגמת חינוך לגיל הרך, חקלאות בעלי חיים עם התמחות בכלבים, תאטרון, אומנות ומחול.

הכיתה משולבת בפעילויות החינוכיות והחברתיות של השכבה ככל אחת מהכיתות האחרות.
לאור הניסיון בכיתות ל"ב אנחנו יכולים לקבוע באופן חד משמעי שכיתות אלה נותנות מענה לימודי אמיתי לתלמידים.

כיתת חינוך מיוחד

הלימודים בכיתה המקדמת מובילים את התלמיד לסיום 12 שנות לימוד עם תעודת גמר של ביה"ס.
התלמידים לומדים לקראת תעודת בגרות מלאה.
צוות המורים כולל מורים שהוכשרו במיוחד להוראה מותאמת. הצוות עובד בשיתוף פעולה ליצירת סביבה לימודית הולמת לתלמידים.
מקצועות הבחירה הם: תקשורת וחברה, מגמת חינוך לגיל הרך, חקלאות בעלי חיים עם התמחות בכלבים, תאטרון, אומנות ומחול.

הכיתה משולבת בפעילויות החינוכיות והחברתיות של השכבה ככל אחת מהכיתות האחרות.

כיתת הטרוגנית- בגרות מלאה

התלמידים לומדים במסגרת כיתת אם הטרוגנית ובוחרים את המקצועות המורחבים שלהם במסגרת מגמה או כשילוב של שני מקצועות בחירה ("רצועות").
במסגרת המגמה לומדים התלמידים שורה של מקצועות היוצרים אינטגרציה בתודעת התלמיד בין תחומי דעת רלוונטיים.
במסגרת ה"רצועות" התלמידים יבחרו שני מקצועות מורחבים אותם ילמדו במהלך שלוש השנים הבאות.

כיתת מב"ר- מסלול בגרות רגיל

מטרת המסלול: להביא את מירב התלמידים הלומדים במסלול לתעודת בגרות מלאה.המסלול המהווה כיתת אם, מיועד לתלמידים בעלי פערים לימודיים אשר בעזרת טיפוח והכוונה ייחודיים של מורי המסלול יצליחו להתגבר על הפערים, ולממש את יכולותיהם הלימודיות.

עקרונות מובילים: צמצום מס' יח"ל למינימום הנדרש. הוראה מרוכזת סמסטריאלית ובהתאם לכך אפשרות להיבחן בשני מועדים נוספים בבחינת הבגרות - חורף י"א וחורף י"ב, תגבור למידה, תוך שימוש באסטרטגיות הוראה מתאימות.תלמידי כיתת מב״ר יבחרו באחד ממקצועות הבחירה הבאים: גיאוגרפיה-אדם וסביבה, אומנות, תיאטרון, חקלאות בעלי חיים עם התמחות בכלבים, מחול, חינוך, תקשורת וחברה ולימודי סביבה. 

כיתת מצטיינים

התלמידים לומדים במסגרת כיתת אם, בעלת סביבה לימודית המתאימה לתלמידים בעלי יכולות לימודיות גבוהות, סקרנים, הנכונים ללמוד גם בדרכים אחרות ועצמאיות.
התלמידים בוחרים את המקצועות המורחבים שלהם במסגרת מגמה או כשילוב בין מקצועות בחירה.
הכיתה תועשר בנושאים ייחודיים, ותיטול על עצמה מטלות חברתיות.
הכיתה משולבת בפעילויות החינוכיות והחברתיות של השכבה ככל אחת מהכיתות האחרות.

bottom of page