top of page

מועצת התלמידים

 מהי מועצת התלמידים?

מועצת התלמידים הנה הגוף המייצג של תלמידי בית הספר. מועצת התלמידים בבית הספר היא כלי חינוכי לטיפוח מנהיגות נוער נבחרת המושתתת על ערכים דמוקרטיים. הפעילות במועצה מזמנת התנסות באזרחות פעילה תוך עמידה על זכויות האדם והאזרח. מעורבותה של המועצה בחיי בית הספר תסייע לחיזוק קהילת בית הספר כגוף חינוכי, המטפח את תלמידיו לקראת חיים בחברה דמוקרטית, ותחזק את זיקת התלמידים ואת השתייכותם לבית הספר ולעקרונותיו. מועצת התלמידים בבית הספר נבחרת בבחירות דמוקרטיות, ועליה לייצג את כלל תלמידי בית הספר. כמו כן, עליה לדאוג לייצוג קבוצות ייחודיות, כמו עולים, תלמידי החינוך המיוחד, תלמידים בעלי ליקויי למידה ונציגי מסלולים ייחודיים בבית הספר. על כל מועצה לפעול תוך שמירה על מדיניות המוסד החינוכי ועל דגשיו. על המועצה לשמור על מדיניות בית הספר ועל צרכיו מול צורכי קהל הבוחרים – התלמידים. תחומי המעורבות, האחריות והשותפות של מועצת התלמידים בבית הספר יוגדרו לאחר משא ומתן בין מנהלת בית הספר, המורים, ההורים ונציגי התלמידים. התחומים ייקבעו לאחר בירור שכל אחד מהצדדים יעשה ומתוך עמדה מנומקת. לאורך כל שנות הפעילות יתקיים דיאלוג שוטף בין ההנהלה, בשיתוף מנהל בית הספר, ובין נציגי התלמידים.

(חוזר מנכ"ל תשס"ב/1(א) 7.9-3)

מהי מועצת תלמידים

חברי מועצת התלמידים

שכבה ט':

שכבה י':

שכבה יא':

שכבה יב':

חברי מועצת תלמידים

בחירות

בשכבות ט'-יא' יתקיימו בחירות בתחילת השנה בכל אחת מן הכיתות. בכל כיתה יבחרו שני נציגים למועצת השכבה. ההתמודדות בבחירות היא חופשית ומתקיימת בכל שנה מחדש.

בשכבה יב' יוקמו "צוותי משימה" הפועלים באופן ספציפי לביצוע המשימות שיוגדרו על-ידי הרכז החברתי של השכבה. ההשתתפות בצוותים הללו היא וולונטרית. לכל אחד מותר להשתתף בכל אחד מהצוותים, ואף יותר מצוות אחד. התנאי היחיד הוא תפקוד רציני ואחראי במסגרת זו.

בחירות

מנגנון מועצת שכבה

מועצה שכבתית תקיים פגישה מדי חודש לפחות. כמו-כן, אחת לחודש יספרו החברים במועצת השכבה על הנעשה במועצה, לכיתותיהם. לאחר כל פעילות שהתנהלה באחריות מועצת השכבה יועבר סקר בין תלמידי השכבה ויופקו לקחים.

מועצת השכבה תבחר 3 מחבריה כמנהיגים של המועצה השכבתית. המנהיגים יהיו גם נציגי המועצה השכבתית למועצת התלמידים הבית ספרית.

תפקיד המנהיגים:

א. קביעת פגישות מועצה וניהולן. אחריות לתפקודה של המועצה ושל כל חבריה.

ב. פיקוח על פרויקטים שמתקיימים באחריות המועצה השכבתית.

ג. זמינות לכל תלמידי השכבה.

מנגנון מועצת שכבה
מגנון מועצה בית ספרית

מנגנון מועצה בית ספרית

3 המנהיגים מכל אחת מן השכבות (ט'-יא') יחד עם 3 נציגי שכבה יב' שיבחרו בבחירות שכבתיות, ירכיבו את מועצת התלמידים הבית ספרית.

12 חברי המועצה הבית-ספרית יבחרו 2 מנהיגים. בבחירת 2 המנהיגים יושם דגש על גיוון (מבחינת דעות, רקע, מקום מגורים, גיל, מגדר וכדו') ככל האפשר.

בכל אחת מפגישות המועצה יהיה נוכח המורה המלווה של המועצה. במידת הצורך תתואם נוכחותה של חני או כל גורם אחר הרלוונטי לדיון.

תפקיד המנהיגים:

א. קביעת פגישות מועצה וניהולן. אחריות לתפקודה של המועצה ושל כל חבריה.

ב. פיקוח על פרויקטים שמתקיימים באחריות המועצה.

ג. זמינות לכל תלמידי בית הספר. יצירת מודעות לעצם קיומה של המועצה ולתפקידיה.

על בקרה ומשוב יהיה מופקד אחד מחברי המועצה שאיננו מנהיג המועצה. האחריות לביצוע משוב וביקורת על הפרויקט תוטל עליו על-ידי מנהיגי המועצה.

תפקידי מועצת שכבה

תפקידי מועצת שכבה

בסוף כל שנת לימודים יגיעו נציגי מועצת השכבה לשיח בכל אחת מהכיתות. מטרת שיח זה היא להעלות מטרות וציפיות של תלמידי השכבה מהמועצה לקראת השנה הבאה.

לאחר מפגש זה תקיים מועצה השכבה מפגש שמטרתו הגדרת מטרות ובניית תכנית עבודה עבור המועצה לשנת הלימודים הבאה.

לאחר כל פרויקט שמתבצע על-ידי המועצה, תקיים המועצה משוב וישיבת הפקת לקחים.

עיקר הפעילות של מועצת השכבה תתמקד בגיבוש בין כל תלמידי השכבה.

תפקידי מועצת תלמידי בית ספרית

תפקידי מועצת תלמידים הבית ספרית

א. העלאת מודעות התלמידים ביחס למועצה הבית הספרית.

ב. כתובת בית-ספרית לבעיות המטרידות את התלמידים. הן כפרטים והן דרך מועצות השכבה.

ג. הכוונה ודגשים לפעולתן של המועצות השכבתיות.

ד. ייצוג ברמה הבית ספרית של התלמידים – נאום בשם התלמידים בטקסי בית הספר.

ה. עמידה מול הנהלת בית הספר:

  • הצגת נושאים העולים מן השטח ודורשים את התייחסות ההנהלה.

  • שותפות בבניית התכנית החברתית של בית הספר.

  • העברת פידבק של תחושות התלמידים.

  • ייצוג התלמידים בנושאים שבהם יש בכך צורך.

ו. נוכחות קבועה במפגשים המחוזיים והארציים של מועצות התלמידים.

ז. תיעוד פעילות בית ספרית וסיוע ביחצנות של פעילות זו כלפי חוץ (באמצעות הפייסבוק וכדו')

נושא לטיפול בראש סדר העדיפויות

נושא לטיפול בראש סדר העדיפויות

פתרון בעיות שונות הקשורות בתנאי החיים בבית הספר במהלך החורף. בכלל זה – מקומות ישיבה ופתרון של מפגעים שונים.

מועצות השכבה ינהלו את הפעילות בהתאם להתווית המועצה הבית ספרית.

שלבי העבודה:

  1. ריכוז כל הנקודות הדורשות טיפול.

  2. כינוס ישיבה עם הגורמים הרלוונטיים: הנהלה ומנהלה.

  3. העברת האחריות לביצוע הפתרונות (כפי שיוחלט בישיבה המשותפת) לידי מועצות השכבה.

bottom of page