top of page

זכאות לבגרות

הלימודים בחטיבה העליונה מבוססים על שבעה מקצועות חובה ועל מקצועות בחירה. 
כדי להיות זכאי לתעודת בגרות, חייב תלמיד החטיבה העליונה ללמוד מקצועות בהיקף של 21 יחידות לימוד לפחות. כאשר מקצוע אחד- מקצוע הבחירה הוא ברמה מוגברת של 5 יח"ל. בנוסף, חובה ללמוד חינוך גופני בהיקף של 2 יחידות לימוד. 


תלמיד יהיה זכאי לתעודת בגרות אם יעמוד בדרישות הבאות: 
מקצועות חובה – התלמיד יצליח בדרישות הבגרות במקצועות החובה בהיקף 16 יח"ל לפחות -(תנך, ספרות, היסטוריה, אזרחות, עברית, מתמטיקה ואנגלית). 
מקצועות בחירה - התלמיד יצליח בדרישות הבגרות במקצועות הבחירה בהיקף של מינימום 5 יח"ל. סה"כ מקצועות חובה + בחירה = מינימום 21 יח"ל. 
חינוך גופני – התלמיד יקבל ציון חיובי בחנ"ג בסיום לימודיו בבית הספר. 
תלמיד עם למעלה מ-30% היעדרות במקצוע מסויים לא יוכל לגשת לבחינת הבגרות במקצוע זה (חוזר מנכ"ל סח/8). 
הערה: על מנת להתקבל למוסדות להשכלה גבוהה, נדרשת כיום תעודת בגרות בהיקף של 22 יח"ל (כולל 2 יח"ל בחנ"ג), ועמידה בבחינה פסיכומטרית בהתאם לדרישות של כל פקולטה. דרישת המינימום באנגלית- 4 יח"ל ובמתמטיקה- 3 יח"ל. 
תכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית – תכנית שמטרתה לטפח מעורבות, אחריות ותרומה לקהילה. במסגרת התכנית כל תלמיד נדרש ברמה האישית להתנסות של 60 שעות בכתה י'. בכיתה י"א 30 שעות התנסות אישית. * בי"ב שעות התנדבות קבוצתיות במסגרת הבית ספרית. 
עמידה בכל תנאי התכנית הינה תנאי סף לקבלת תעודת בגרות. 
מדעים - תלמידים אשר אינם לומדים שני מקצועות מדעיים נדרשים ללמוד יחידה אחת מדעית בכיתה י'. ציון עובר  בלימודי המדעים הינו תנאי הכרחי לקבלת תעודת הבגרות. 
השכלה כללית - לימודי השכלה כללית (אומנויות, רוח וחברה, שפות) - ציון עובר בלימודי השכלה כללית הינו תנאי הכרחי לקבלת תעודת בגרות. 
תעודת בגרות מצטיינת - החל משנת הלימודים תשע"ז מוגדרת תעודת בגרות מצטיינת באופן הבא: תעודת בגרות ברמת 5 יח"ל באנגלית ולפחות 4 יח"ל במתמטיקה, אשר ממוצע הציונים בה הוא לפחות 90 והיא כוללת הצטיינות בתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית קהילתית. 

בעקבות הרפורמה נערכו מספר שינויים בלמידה, הערכה ובמבנה תעודת הבגרות. אנו מעדכנים את התלמידים באופן שוטף.

זכאות לבגרות

מקצועות החובה ומספר יחידות הלימוד

מקצועות החובה

* אנגלית- כדי לקבל תעודת בגרות חייב כל תלמיד להיבחן באנגלית ברמה של 3 יח"ל וכדי להתקבל לאוניברסיטה – ברמה של 4 יח"ל לפחות.

התלמידים ילמדו ברמה המתאימה להם.

** מתמטיקה- כדי לקבל תעודת בגרות חייב כל תלמיד להיבחן במתמטיקה ברמה של 3 יח"ל לפחות.

התלמידים ילמדו ברמה המתאימה להם.

מקצועות החובה

מידע בנושא בחינות הבגרות

 • יש להביא ת.ז לבחינת הבגרות (לא יתקבלו רישיונות נהיגה או דרכונים)

 • יש להגיע לבית הספר 30 דק' לפני מועד הבחינה.

 • יש להימצא בכיתות 15 דק' לפני תחילת הבחינה.

 • תלמידים מאחרים יפסידו זמן היבחנות.

 • שימו לב – באחריות התלמידים לוודא את מס' ת.ז שלהם על גבי מחברת הבחינה.

 • טלפונים ומחשבים ניידים – בתוך התיקים במצב כבוי.

     בהצלחה ! ! !

בנושא בחינות הבגרות יש לפנות לאילנה עתיר רכזת בגרויות בביה"ס בדוא"ל: 

השלמת/תיקון ציון בחנ"ג לבוגרי בית הספר

החל מה 1/9/2008 נכנס לתוקף חוזר משרד החינוך להשלמת ציון בחנ"ג לבוגרי ביה"ס:

 1. בוגר המבקש להשלים או לתקן את ציונו בחינוך גופני יפנה בכתב להנהלת ביה"ס וההנהלה תיידע אותו בכתב על מועד הבחינה ועל תוכנה.

 2. בוגר שסיים את לימודיו וצריך לתקן ציון שלילי שניתן לו בכיתה יב' יחוייב בהשתתפות ב-10 שיעורי חינוך גופני להעלאת כושרו הגופני כדי לבצע מבחן בכושר גופני ובעבודה בכתב.

 3. כדי להיבחן במבחן מעשי על הבוגר להביא אישור מרופא על מצב בריאותו התקין.

 4. מועד בחינת הגמר בכושר גופני למשלימים יהיה בסוף שנת הלימודים, במועד הבחינות של תלמידי בית הספר.

 

עבודה בכתב לשם קבלת ציון בחנ"ג (לבוגרים הפטורים משיעורים מעשיים):

 1. על המורה לחינוך גופני להציע לבוגר נושאים לבחירה.

 2. המורה ינחה את הבוגר בכתיבת העבודה בהתאם להנחיות בחוברת עזר בנושא עבודת גמר בחינוך הגופני המופיעה באתר החינוך הגופני, היקף העבודה יהיה בהתאם להנחיות בחוברת. www.education.gov.il/pe

בהצלחה לכולם.

הוראות לתלמידים הנבחנים במבחני הבגרות

מידע בנושא בחינות הבגרות
קישורים בגרויות
bottom of page