top of page

המבנה הפדגוגי בשכבה ט'

כיתה קטנה - כיתת חינוך מיוחד

כיתה הטרוגנית

התלמידים לומדים את המקצועות ההומניסטיים (היסטוריה, ספרות ותנ"ך), אזרחות, לשון, של"ח וחינוך גופני במסגרת כיתת האם, ואת מקצועות השפה (ערבית, אנגלית ומתמטיקה) בהקבצות. לימודי המדעים נלמדים בקבוצות קטנות במבנה דו-כיתתי.

תלמידים מאותרים לכיתה על פי הצורך ובאישור משרד החינוך. צוות המורים כולל מורים שהוכשרו במיוחד להוראה מקדמת ועובד כצוות ליצירת סביבה לימודית הולמת לתלמידים.

כיתה ט
bottom of page